مرور رده

تیپ های شخصیتی

تیپ شخصیتی S/C/D – شخصیت رفتاری جستجو گر – تست DICS

نگاه کلی بُعدهای رفتاری : S / D رفتارهای قابل مشاهده : پیگیری، تحلیلگر بودن، محتاط و منظم بودن انگیزه گرفتن از : موقعیت، عنوان، مقام و اختیارات ارزیابی دیگران بر اساس : استفاده آنان از اطلاعات واقعی و موثق تاثیر بر دیگران از طریق : …
ادامه مطلب ...

تیپ شخصیتی D/I – شخصیت رفتاری الهام بخش – تست DICS

نگاه کلی بُعدهای رفتاری : D / I رفتارهای قابل مشاهده : نیاز به محبت و تایید را دست کم می گیرد، با پرخاشگری کنار می آید انگیزه گرفتن از : کنترل اهداف و محیط اطراف خود ارزیابی دیگران بر اساس : موقعیت اجتماعی و قدرت شخصیتی تاثیر بر دیگران…
ادامه مطلب ...

تیپ شخصیتی D/C – شخصیت رفتاری خلاق – تست DICS

نگاه کلی بُعدهای رفتاری : D / C رفتارهای قابل مشاهده : محافظه کار و تودار به نظر می رسد و با پرخاشگری کنار می آید انگیزه گرفتن از : دستاوردهای منحصر بفرد و تسلط داشتن ارزیابی دیگران بر اساس : انجام وظایف و میزان تسلط تاثیر بر دیگران از…
ادامه مطلب ...

تیپ شخصیتی I/S – شخصیت رفتاری مشاور – تست DICS

نگاه کلی بُعدهای رفتاری : I / S رفتارهای قابل مشاهده : ابراز مهربانی و درک و همدلی انگیزه گرفتن از : همکاری، دوستی و محیط آرام و مسالمت آمیز ارزیابی دیگران بر اساس : تمایل به دیدن خوبیها در دیگران تاثیر بر دیگران از طریق : روابط شخصی…
ادامه مطلب ...

تیپ شخصیتی I/C – شخصیت رفتاری ارزیاب – تست DICS

نگاه کلی بُعدهای رفتاری : I / C رفتارهای قابل مشاهده : تلاش برای خوب به نظر رسیدن و موفق شدن به هر قیمتی انگیزه گرفتن از : پیروزی و برنده شدن به وسیله توانایی و استعداد ارزیابی دیگران بر اساس : تمایل و توانایی آنان برای پیشگام شدن…
ادامه مطلب ...

تیپ شخصیتی S/I – شخصیت رفتاری نماینده – تست DICS

نگاه کلی بُعدهای رفتاری : S / I رفتارهای قابل مشاهده : ساکت و آرام، با تدبیر، دوستانه، صمیمی و پذیرای مهر و محبت بودن انگیزه گرفتن از : پذیرش و تایید از طرف گروه خود ارزیابی دیگران بر اساس : در نظر گرفتن همه افراد تاثیر بر دیگران از…
ادامه مطلب ...

تیپ شخصیتی S/D – شخصیت رفتاری پیش برنده – تست DICS

نگاه کلی بُعدهای رفتاری : S / D رفتارهای قابل مشاهده : روشمند، سنجیده، مستقل، پایدار و سمج انگیزه گرفتن از : دستاوردهای شخصی ارزیابی دیگران بر اساس : توانایی بدست آوردن نتایج قابل اندازه گیری تاثیر بر دیگران از طریق : پاسخگویی در قبال…
ادامه مطلب ...

تیپ شخصیتی C – شخصیت رفتاری متفکر هدفمند – تست DICS

نگاه کلی بُعدهای رفتاری : C خالص رفتارهای قابل مشاهده : منطقی، دقیق، دارای طرز فکر انتقادی، محتاط و خوددار انگیزه گرفتن از : دقت، صحت و درستی و منطق ارزیابی دیگران بر اساس : داشتن تفکر منطقی و اطلاعات واقعی تاثیر بر دیگران از طریق : …
ادامه مطلب ...

تیپ شخصیتی S – شخصیت رفتاری متخصص – تست DICS

نگاه کلی بُعدهای رفتاری : S خالص رفتارهای قابل مشاهده : فروتن و متواضع بودن، تطبیق خود با دیگران انگیزه گرفتن از : محیط با ثبات و کنترل شده، حفظ وضعیت فعلی ارزیابی دیگران بر اساس : خلوص، صمیمیت، دوستی و شایستگی تاثیر بر دیگران از…
ادامه مطلب ...

تیپ شخصیتی D – شخصیت رفتاری توسعه دهنده – تست DICS

نگاه کلی بُعدهای رفتاری : D خالص رفتارهای قابل مشاهده : در درجه اول به رفع نیازها و خواسته های شخصی خود می پردازد انگیزه گرفتن از : چالشها و فرصتهای جدید ارزیابی دیگران بر اساس : قابلیت تطبیق آنان با استاندادهای وی تاثیر بر دیگران از…
ادامه مطلب ...

تیپ شخصیتی I – شخصیت رفتاری ارتقاء دهنده – تست DICS

نگاه کلی بُعدهای رفتاری : I خالص رفتارهای قابل مشاهده : گشاده رو بودن و پذیرش دیگران انگیزه گرفتن از : تایید اجتماعی و شهرت و محبوبیت ارزیابی دیگران بر اساس : مهارتهای کلامی و توانایی های متقاعد سازی تاثیر بر دیگران از طریق : تایید…
ادامه مطلب ...