اي جوان قدر جوانيت را بدان، تا توان و نيرو در وجود توست کاري بکن، تا اين نيرو را از دست نداده‌اي خودت را سعادتمند کن. هر کاري بخواهي انجام بدهي در همين دوران است چرا که بعدها دير است، پيري و کهولت، خستگي، بي‌حوصلگي، زودرنجي وده‌ها مشکل ديگر در پي خواهد داشت. پيامبر اکرم (ص) طي سفارشي به اباذر فرموده: اي اباذر پنج چيز را پيش از پنج چيز غنيمت شمار، اول جواني‌ات را پيش از پيريت و تندرستي را پيش از بيماري‌ات و دارائي‌ات را پيش از ناداري ‌ات و آسودگي را پيش از گرفتاري‌ات و زندگي‌ات را پيش از مردنت.1
و به قول سعدي: چو ما را بغفلت بشد روزگار توباري دمي چند فرصت شمار
غنيمت شمردن جوانی به راستي که جواني نوبهاري است که مي‌توان تمام استعدادها را در اين بهبار شکوفا کرد، مي‌توان تمام لياقت‌ها و شايستگي‌ها را نشان داد، اگر خداي ناکرده ايّام جواني انسان به غفلت بگذرد، انسان زماني متوجّه خواهد شد که اين سرمايه عظيم و گرانبهاي خود را از دست داده، قواي جواني از کَفَشْ بيرون رفته و گرد پيري بر سر و رويش نشسته که ديگر کاري از پيش نخواهد برد براي اينکه دقّت بيشتري به اين موضوع شود گوش جان مي‌سپاريم به فرمايش حضرت علي (ع) که در اين باره فرموده‌اند : « دو چيز است که قدر و قيمتشان را نمي‌شناسد مگر کسيکه آن دو را از دست داده باشد يکي جواني و ديگري تندرستي و عافيت است.»راستي چه نعمتي بالاتر از جواني وس لامتي است که انسان‌ها خصوصاً جوانان در دست دارند. لذا بر جوانان است که قدر اين نعمت‌هاي الهي را پيش دانسته و قبل از اينکه اين نعمت‌ها از دستشان برود از آنها بهترين استفاده را ببرند.