در این فصل ما را از طریق رفتن <blockquote>، <q>، <abbr>، <address>، <cite>، و <bdo>عناصر HTML.


blockquote> HTML> برای نقل قول ها

<blockquote>عنصر HTML بخشی را تعریف می کند که از منبع دیگری نقل شده است.

مرورگرها معمولاً <blockquote>عناصر را تورفتگی می دهند.

<p>Here is a quote from WWF's website:</p>
<blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html">
For 50 years, WWF has been protecting the future of nature.
The world's leading conservation organization,
WWF works in 100 countries and is supported by
1.2 million members in the United States and
close to 5 million globally.
</blockquote>

HTML <q> برای نقل قول های کوتاه

<q>برچسب HTML نقل قول کوتاه را تعریف می کند.

مرورگرها به طور معمول علامت نقل قول را در اطراف نقل قول وارد می کنند.

<p>WWF's goal is to: <q>Build a future where people live in harmony with nature.</q></p>

abbr> HTML>برای اختصارات

<abbr>برچسب HTML مخفف یا اختصاری را تعریف می کند ، مانند “HTML” ، “CSS” ، “Mr.” ، “Dr.” ، “ASAP” ، “ATM”.

علامت گذاری اختصارات می تواند اطلاعات مفیدی را به مرورگرها ، سیستم های ترجمه و موتورهای جستجو ارائه دهد.

نکته: هنگام نمایش عنصر با استفاده از ویژگی global title ، توضیحات اختصار / مخفف را نشان دهید.

<p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.</p>

HTML <آدرس> برای اطلاعات تماس

<address>برچسب HTML اطلاعات تماس نویسنده / صاحب یک سند یا مقاله را مشخص می کند.

اطلاعات تماس می تواند یک آدرس ایمیل ، URL ، آدرس فیزیکی ، شماره تلفن ، دسته رسانه های اجتماعی و غیره باشد.

متن موجود در <address>عنصر معمولاً به صورت مورب ارائه می شود و مرورگرها همیشه قبل و بعد از <address>عنصر یک خط شکسته اضافه می کنند .

<address>
Written by John Doe.<br>
Visit us at:<br>
Example.com<br>
Box 564, Disneyland<br>
USA
</address>

cite>HTML> برای عنوان کار

<cite>برچسب HTML عنوان یک اثر خلاق را تعریف می کند (به عنوان مثال یک کتاب ، یک شعر ، یک آهنگ ، یک فیلم ، یک نقاشی ، یک مجسمه و غیره).

توجه: نام شخص عنوان یک اثر نیست.

متن موجود در این <cite>عنصر معمولاً به صورت مورب ارائه می شود .

<p><cite>The Scream</cite> by Edvard Munch. Painted in 1893.</p>

bdo>HTML> برای لغو دو جهته

BDO مخفف Bi-Directional Override است.

از <bdo>برچسب HTML برای نادیده گرفتن جهت متن فعلی استفاده می شود:

<bdo dir="rtl">This text will be written from right to left</bdo>

منبع