عنوان HTML عناوین یا زیرنویس هایی هستند که می خواهید در یک صفحه وب نمایش دهید.


مثال

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

عناوین HTML

عناوین HTML با برچسب های <h1>to تعریف می شوند <h6>.

<h1>مهمترین عنوان را تعریف می کند. <h6>کمترین عنوان را تعریف می کند.

<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>

توجه: مرورگرها قبل و بعد از عنوان به طور خودکار فضای سفید (حاشیه) اضافه می کنند.

عناوین مهم هستند

موتورهای جستجو از عناوین برای فهرست بندی ساختار و محتوای صفحات وب شما استفاده می کنند.

کاربران اغلب از یک صفحه توسط عناوین آن کاسته می شوند. استفاده از عناوین برای نشان دادن ساختار سند مهم است.

<h1>عنوان ها باید برای عناوین اصلی استفاده شوند ، به دنبال <h2>عنوان ها ، سپس کمتر مهم <h3>، و غیره.

توجه: از عناوین HTML فقط برای عنوان استفاده کنید. هنوز عنوان استفاده نمی به متن BIG یا جسورانه .


عناوین بزرگتر

هر عنوان HTML دارای اندازه پیش فرض است. با این حال ، با styleاستفاده از font-sizeویژگی CSS می توانید اندازه هر عنوان را با ویژگی مشخص کنید :

<h1 style="font-size:60px;">Heading 1</h1>

منبع